Xem giá cước

Từ ngày 1/08/2018, giá cước về các thành phố ở Việt Nam như sau:
   1.50% + $5.00 phí về Sài Gòn (HCM)
   2.00% + $5.00 phí về các thành phố khác còn lại
​và áp dụng cho chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.​

Bảng giá dịch vụ Chuyển tiền iG-MTS tiêu chuẩn

Loại tiền

Nơi gửi đến

Chi tại địa chỉ

Người nhận

   Lệ phí/lần gửi
 CAD hoặc USD Sài gòn (HCMC)  1.50% $5.00
Các tỉnh, thành khác   2.00% $5.00
VND (VN dong) Sài gòn (HCMC) 1.50%  $5.00
Các tỉnh, thành khác   1.50%     $5.00
Lưu ý chuyển tiền vào tài khoản các nhân sẽ là: 2.00%  $5.00